Thông báo

lsvn
gd
violympic
vnedu
HCM

Trang nhất Trang nhất Thời khóa biểu

TKB NĂM HỌC 2022-2023

Tuần TKB sáng TKB chiều Ngày áp dụng Ghi chú
1 Xem ở đây Xem ở đây 05/9/2022  
2 Xem ở đây Xem ở đây 12/9/2022  
3 Xem ở đây Xem ở đây 19/9/2022  
5 Xem ở đây   03/10/2022  
6 Xem ở đây   10/10/2022  
7 Xem ở đây   17/10/2022  
9 Xem ở đây Xem ở đây 31/10/2022  
10 Xem ở đây   07/11/2022  
11 Xem ở đây   14/11/2022  
12 Xem ở đây   21/11/2022  
14   Xem ở đây 05/12/2022  
16 Xem ở đây Xem ở đây 19/12/2022  
17 Xem ở đây Xem ở đây 26/12/2022  
19 Xem ở đây Xem ở đây 09/1/2023  
20 Xem ở đây Xemn ở đây 30/1/2023  
22 Xem ở đây Xem ở đây 13/2/2023  
23   Xem ở đây 20/2/2023  
25 Xem ở đây   06/3/2023  
28 Xem ở đây Xem ở đây 27/3/2023  
29 Xem ở đây   4/4/2023  
31 Xem ở đây   17/4/2023  
32 Xem ở đây Xem ở đây 24/4/2023  
33 Xem ở đây   3/5/2023  
34 Xem ở đây   8/5/2023  
35 Xem ở đây   15/5/2023  

 

Video

Hành Khúc TQT

Thời khóa biểu

học online
english